Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Úvodné ustanovenia

1.1 Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Všeobecné Obchodné Podmienky") upravujú vzájomné vzťahy medzi Otokar Weis - Weba, A Dubčeka 375/35, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 33992819, DIČ: 1020861875, IČ DPH: SK1020861875 vedený v živnostenskom registri Obvodného úradu Žiar nad Hronom pod číslom živnostenského registra: 613-5355 (ďalej len „Predávajúci“) a osobou, ktorá navštívi (ďalej len „Návštevník“) alebo osobou ktorá si objedná alebo si kúpi produkt prostredníctvom internetového obchodu "galanteriaweba.sk" (ďalej len Kupujúci). Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu "galanteriaweba.sk". Všeobecné Obchodné Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany Predávajúceho a Objednávky alebo súhlasu na dodanie tovaru zo strany Kupujúceho (ďalej len "Kúpna Zmluva").

 1.2 Predávajúci je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).

 1.3 Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v zmysle právnych predpisov o ochrane práv spotrebiteľa, pokiaľ tu nie je uvedené inak.

 1.4 Podmienky pri veľkoobchodnom predaji, t.j. pri vystavení faktúry na obchodné meno alebo IČO, platia obdobne. Neplatia len ustanovenia uvedených Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa týkajú konečného spotrebiteľa podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, ide najmä o možnosť bezdôvodného vrátenia tovaru, ktorý bol dodaný bez vád. Súčasťou obchodných podmienok sa stávajú obchodné zvyklosti, ktoré si vybuduje Predávajúci s klientom pri veľkoobchodnom predaji. Všeobecné obchodné podmienky nevylučujú individuálnu ústu písomnú alebo obdobnú dohodu.

 

§ 2 Objednávka a vznik Kúpnej Zmluvy

2.1 Vznik Kúpnej Zmluvy, na ktorej základe je uskutočnený predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, je podmienený vyplnením všetkých položiek na stránkach formulára elektronickej objednávky (ďalej len „Objednávka“) a odoslaním Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu, čím zároveň vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim, ktorý sa riadi týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami. Odoslaním Objednávky Kupujúci Všeobecné Obchodné Podmienky Predávajúceho bez výhrad prijíma.

2.2 Platnosť Objednávky je podmienená obsahom údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy a dodanie tovaru, inak Predávajúci na Objednávku nebude prihliadať. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a dané údaje skontrolovať. Predávajúci bude Kupujúceho informovať o uzatvorení Kúpnej Zmluvy zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

2.3 Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu adresu (dodacia adresa môže byť len na území Slovenskej republiky a Českej republiky) a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mail a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednaného tovaru, spôsob dodania a spôsob platby.

2.4 Kúpna Zmluva musí obsahovať najmä:
emailovú adresu Kupujúceho (je podmienkou úspešnej registrácie, prihlásenia a nákupu),
identifikačné údaje Kupujúceho: ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska
                                               ak ide o podnikateľský subjekt: meno/názov, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ a potrebné fakturačné údaje
špecifikácia objednaného tovaru a jeho množstvo, cena a spôsob platby za tovar, miesto a spôsob dania tovaru

 2.5 Veľkoobchodnou podmienkou nákupu v internetovom obchode "galanteriaweba.sk" je registrácia, ktorá je povinná pre podnikateľov, ktorí chcú nakupovať za veľkoobchodné ceny. Na základe registrácie sú kupujúci zaradený do príslušnej  kategórie a sú im zobrazované ceny, vzhľadom k príslušnosti k danej kategórii.

Podnikatelia sú povinní svoje podnikanie doložiť potrebnými náležitosťami, ktorými sú IČO, DIČ, resp. IČ DPH. Po uskutočnení registrácie sú náležitosti overované a po ich overení zo strany  predávajúceho je uvoľnený prístup do príslušní cenovej kategórie. 

§ 3 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky (predávajúci si vyhradzuje právo na nezrealizovateľnosť objednávky v prípade zlyhania objednávkového systému) 

3.2 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou dodacou adresou príjemcu.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi a zároveň predávajúcemu a zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3.4 Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, považuje sa takéto konanie, resp. opomenutie konania kupujúceho za porušenie povinnosti kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy. V takomto prípade si Predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 7 EUR. Táto suma zahŕňa náklady Predávajúceho na prípravu, expedíciu a doručenie zásielky Kupujúcemu a Kupujúci je povinný v prípade uplatnenia tohoto práva Predávajúcim, uhradiť túto sumu Predávajúcemu do desiatich dní od uplynutia posledného dňa úložnej doby určenej na prevzatie zásielky Kupujúcim, keď následne bude zásielka vrátená na adresu Predávajúceho. V prípade ak bude Kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3.5 Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená a neboli zistené žiadne nedostatky spôsobené prepravou. 

3.6 Dodacia adresa pre dodanie tovaru je stanovené kupujúcim pri objednaní tovaru v objednávke. Za vybavenie objednávky sa považuje doručenie tovaru kupujúcemu. Dopravu na dodaciu adresu určenú kupujúcim zabezpečuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru). Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody so zasielateľskou spoločnosťou . O termíne dodania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky.

3.7 Dodanie tovaru Kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 1-3 pracovných dní od prijatia Objednávky (v prípade úhrady kúpnej ceny pri prevzatí - dobierka) alebo pripísania sumy na účet Predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny). Predávajúci negarantuje žiaden termín dodania. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia Kupujúcim vlastníctvom Predávajúceho.

3.8 Objednávky expedujeme aj neúplné a o neúplnosti objednávky neinformujeme. Kupujúci môže požiadať o informovanie o dostupnosti tovaru, a to v Poznámke objednávky. Ak nebude možné kupujúceho do 3 pracovných dní informovať, resp. kupujúci nebude reagovať na mail, tak bude objednávka vyexpedovaná.

3.9 Kupujúci si môže tovar prevziať aj osobne. Ak sa rozhodne Kupujúci pre osobné prevzatie tovaru, je potrebná dohoda s Predávajúcim o mieste a čase prevzatia. Spravidla v pracovných dňoch a v mieste sídla Predávajúceho. 

3.10 Cena Poštovného v rámci územia Slovenskej republiky, pri doručení prostredníctvom služby DPD-kuriér pre maloodberateľov je 5 EUR s DPH pri objednávke tovaru od 0 do 120 EUR s DPH, od 120,01 EUR s DPH sa poštovné neplatí. Pre skupinu Veľkoobchod je poštovné 6 EUR s DPH pri objednávke tovaru od 0 EUR do 300 EUR s DPH, pri objednávke od 300,01 EUR s DPH sa poštovné neplatí. 

Cena poštovného do Českej republiky je 10 EUR s DPH pri objednávke tovaru od 0 EUR do 420 EUR s DPH, pri objednávke nad 420,01 s DPH sa poštovné neplatí. Cena nie je závislá od celkovej hmotnosti objednaného tovaru. 

Cena Poštovného v rámci krajín Európskej únie a mimo územia Európskej únie musí byť dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom emailu po odoslaní Objednávky Kupujúcim. Inak je Kúpna Zmluva neplatná od začiatku.  

Mimo územia Európskej únie len po vzájomnej dohode.

§ 4 Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Uvedené ceny výrobkov sú pre Kupujúceho konečné. Kupujúcim Veľkoobchodu sú zobrazované ceny podľa kategorizácie na základe registrácie. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Cena tovaru je určená podľa platného cenníka. 

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny ceny. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, t. j. v čase odoslania objednávky kupujúcim. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

4.3 Objednaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

4.4 V prípade zálohovej platby na účet predávajúceho sa suma považuje za uhradenú predávajúcemu až momentom pripísania finančných prostriedkov vo výške dohodnutej zálohovej platby na účet predávajúceho, pričom expedícia tovaru sa uskutočňuje až po zaevidovaní a pripísaní celej sumy zálohovej platby.

4.5 Kupujúci ma právo pred odoslaním Objednávky zvoliť si spôsob platby a povinný uhradiť cenu Objednávky nasledovným spôsobom:    bezhotovostne - prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho Zálohová platba                                                       platbou v hotovosti - dobierkou (platba priamo zasielateľskej spoločnosti)

§ 5 Záručná lehota a reklamačný poriadok

Predávajúci vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, tento reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok").

5.1 Úvodné ustanovenia: Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb alebo za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach.                       Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

5.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe alebo nedostatku došlo zavinením kupujúceho, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb a nedostatkov pri prevzatí tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nejde ju ani reklamovať. 

5.3 Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho.

5.4 Postup pri reklamácii: čo najskôr informovať Predávajúceho emailom alebo telefonicky, tovar je potrebné zaslať na adresu sídla Predávajúceho (Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy).

5.5 Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.6 V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť vadu tovaru a Kupujúci žiada o odstúpenie od Kúpnej Zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad Predávajúceho. Predávajúci môže previesť sumu reklamovaného tovaru aj poštovou poukážkou, ak sa tak dohodne s Kupujúcim, avšak za túto službu si Predávajúci účtuje manipulačný poplatok 1€, pretože tým Predávajúcemu vznikajú náklady na poštové služby.

5.7 Odstrániteľné poškodenie: Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, Kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a Predávajúci má na sklade tovar, ktorý Kupujúci chce vymeniť.

5.8 Ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od Kúpnej Zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má Kupujúci).

5.9 Neodstrániteľné poškodenie: Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej Zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci).

5.10 Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie zväčša do troch pracovných dní, v zložitých prípadoch do 14 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

5.11 Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

5.12 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

5.13 V zmysle zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej Zmluvy sa Kúpna Zmluva ruší od začiatku. V prípade odstúpenia od Kúpnej Zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u Predávajúceho (faktúrou). Pred vrátením je potrebné upozorniť Predávajúceho na túto skutočnosť telefonicky alebo emailom. Tovar je potrebné po dohode s Predávajúcim priniesť osobne alebo zaslať na adresu sídla Predávajúceho. V prípade zaslania poštou musí byť zásielka zaslaná doporučene a poistená, inak Predávajúci zásielku neprevezme. (Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.14 V prípade odstúpenia od Kúpnej Zmluvy je Predávajúci povinný: prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej Zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru Predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar.

§ 6 Ochrana osobných údajov

6.1 Pre riadne spracovanie Objednávky a dodanie tovaru spracúva Predávajúci osobné údaje Kupujúcich, ktoré mu poskytnú pri registrácii alebo pri Objednávke. Získané osobné údaje Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

6.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust  § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

6.3 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení.

6.4 Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným obdobným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru: Zasielateľská spoločnosť - rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, dodacia adresa, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

§ 7 Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane Predávajúceho.

7.2 Všeobecné Obchodné Podmienky a všetky Kúpne Zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

7.3  Všeobecné Obchodné Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.01.2017 

7.4.V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

7.5 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

7.6 Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

7.7 Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, pričom adresa orgánu dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je: Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica.

7.8 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.